Na temelju članka 20. Stavka 2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin, Upravno vijeće na 32. sjednici održanoj 26. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MORSKA VILA“

ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2020./2021. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Morska vila“ Nin.

Članak 2.

U Dječji vrtić „Morska vila“ Nin za pedagošku godinu 2020./2021.,uz upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece u sljedeće programe:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI VRTIĆKI I JASLIČNI PROGRAM U TRAJANJU OD 10 SATI – MATIČNI VRTIĆ U NINU
 • za djecu u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u školu
 • broj slobodnih mjesta: 16
 • cijena redovnog 10 - satnog programa iznosi 600,00 kn
 1. KRAĆI PROGRAM U TRAJANJU OD 3 SATA – PO Poljica Brig
 • za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • broj slobodnih mjesta: 20
 • cijena programa iznosi 150,00 kn.

Ukoliko ostane dovoljno slobodnih mjesta za upis djece u matičnom objektu u Ninu, ili broj djece prijavljene za kraći program u trajanju od 3 sata u PO Poljica Brig bude manji od 10, odgojno – obrazovna skupina u područnom objektu u Poljica Brigu neće se formirati.

 1. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 (150) SATI GODIŠNJE
 • za djecu u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovni vrtićki program
 • program traje od 1. listopada 2020. do 31. svibnja 2021.

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarada predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Morska vila” Nin objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Morska vila” Nin objavljuje javni poziv za upis djece u program:

 1. Program predškole za djecu rođenu od 1. 4.2014. do 31. 3.2015.

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini pred polazak u školu koja nisu obuhvaćena predovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Upis u Program predškole provodit će se u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 15. lipnja 2020., Prijavu za upis djeteta u Program predškole možete preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića, www.vrtic-morska-vila.hr, ili u na ulazu u prstorije Vrtića. Ispunjena Prijava i popratna dokumentacija šalju se na adresu: Dječji vrtić “Morska vila” Nin, Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin, ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prilozi:

 1. Popunjena i potpisana Prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu
 2. preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta,
 3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 1 mjeseca
 4. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 1 mjesec) oba roditelja/samohranog roditelja,
 5. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – preslika – ne starije od 1 mjeseca,
 6. ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje: preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Poštovani roditeli,

kako bismo mogli organizirati ljetni rad Vrtića, molimo Vas da do kraja svibnja ispunite UPITNIK hoćete li koristiti usluge Vrtića tijekom ljetnih mjeseci.

Zahvaljujemo!

Poštovani roditelji,

djeca koja su u Dječji vrtić «Morska vila» Nin upisana u pedagoškoj 2019./2020. godini, imaju pravo pohađati vrtić do kraja pedagoške godine, odnosno do 31. 8.2020. Djeca koja ostaju upisana u Vrtić, a isti ne pohađaju tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz), plaćaju vrtić sukladno članku 9. Odluke o mjerilima za naplatu usluga  DV «Morska vila».