Rad u dječjem vrtiću Morska vila temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Konvenciji o pravima djeteta i usmjeren je na humanističku razvojnu koncepciju predškolskog odgoja i obrazovanja, prema kojoj je svako dijete individua sa svojim potrebama, interesima, mogućnostima i pravima, te se prema tome i osmišljavaju aktivnosti, potiče individualan pristup djetetu, potiče djecu na stvaralaštvo, istraživanje i aktivno učenje.


REDOVITI PROGRAMI

Cjeloviti program
poludnevni program u trajanju od 6 sati, od 7.00-13.00 sati.
Kraći program
program predškole u PO Poljica Brig, u trajanju od 3 sata, od 9.00-12.00

Naše skupine su dobno heterogene, odnosno mješovite skupine, s obzirom na pedagoške implikacije dobno heterogenih skupina kao prirodnijih i poticajnijih za razvoj i učenje.