OBAVIJEST ZA RODITELJE- PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD BOLESTI UZROKOVANIH KORONAVIRUSOM (COVID-19)

Prema odluci Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu i preporuci Kriznog stožera Grada Nina, a u svrhu zaštite građana, djece i sprječavanja bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19), Dječji vrtić “Morska vila” obavještava i moli roditelje, koji se mogu organizirati i omogućiti djeci ostanak kod kuće, da ne dovode djecu u prostorije Dječjeg vrtića kako bi se spriječilo širenje bolesti. Za iznimne slučajeve bit će organizirano dežurstvo.

Ova mjera predostrožnosti trajati će do 1. travnja 2020. godine.

 

Dječji vrtić “Morska vila” Nin

Krizni stožer Grada Nina

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ i Odluke  Upravnog Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin, KLASA: 601-02/20- 05/02; URBROJ: 2198/11-08-02-20-1  od 27. siječnja 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Morska vila „ Nin raspisuje 


NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)                                                                                         
Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin


Uvjeti:  za ravnatelja dječjeg vrtića, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
može biti imenovana osoba koja:
- Ispunjava uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtići
- Ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na  četiri godine.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:

 1.  životopis  s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan                                                                                                                                       
2.   dokaz o stečenoj stručnoj spremi /traženoj razini obrazovanja                                                                                                                                
3.   dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice
4.   potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32.                
Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja ispita odgajatelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br.133/97, 4/98)                                                                                                                                              
5. Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja:  ( elektronički zapis, odnosno
   potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko
   osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja                                                                                                                                                  
6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona
    o predškolskom odgoju i obrazovanju  - ne stariji od 30 dana i to:
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela navedenih u čl. 25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

 U skladu s a Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe  koje mogu ostvariti pravo prednosti  prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja  .http://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/User
                                                   
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u  zakonskom roku.
            
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama u omotnici s naznakom „za  natječaj – ravnatelj“ poštom na adresu: Dječji vrtić „Morska vila“ Nin , Ulica dr. Franje Tuđmana 5,  23232 Nin.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Morska vila Nin i u Narodnim novinama.
                                                                                                                                                       .