Na temelju članka 20. Stavka 2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin, Upravno vijeće na 32. sjednici održanoj 26. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MORSKA VILA“

ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2020./2021. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Morska vila“ Nin.

Članak 2.

U Dječji vrtić „Morska vila“ Nin za pedagošku godinu 2020./2021.,uz upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece u sljedeće programe:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI VRTIĆKI I JASLIČNI PROGRAM U TRAJANJU OD 10 SATI – MATIČNI VRTIĆ U NINU
 • za djecu u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u školu
 • broj slobodnih mjesta: 16
 • cijena redovnog 10 - satnog programa iznosi 600,00 kn
 1. KRAĆI PROGRAM U TRAJANJU OD 3 SATA – PO Poljica Brig
 • za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • broj slobodnih mjesta: 20
 • cijena programa iznosi 150,00 kn.

Ukoliko ostane dovoljno slobodnih mjesta za upis djece u matičnom objektu u Ninu, ili broj djece prijavljene za kraći program u trajanju od 3 sata u PO Poljica Brig bude manji od 10, odgojno – obrazovna skupina u područnom objektu u Poljica Brigu neće se formirati.

 1. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 (150) SATI GODIŠNJE
 • za djecu u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovni vrtićki program
 • program traje od 1. listopada 2020. do 31. svibnja 2021.