Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarada predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Morska vila” Nin objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Morska vila” Nin objavljuje javni poziv za upis djece u program:

  1. Program predškole za djecu rođenu od 1. 4.2014. do 31. 3.2015.

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini pred polazak u školu koja nisu obuhvaćena predovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Upis u Program predškole provodit će se u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 15. lipnja 2020., Prijavu za upis djeteta u Program predškole možete preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića, www.vrtic-morska-vila.hr, ili u na ulazu u prstorije Vrtića. Ispunjena Prijava i popratna dokumentacija šalju se na adresu: Dječji vrtić “Morska vila” Nin, Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin, ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prilozi:

  1. Popunjena i potpisana Prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu
  2. preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta,
  3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 1 mjeseca
  4. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 1 mjesec) oba roditelja/samohranog roditelja,
  5. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – preslika – ne starije od 1 mjeseca,
  6. ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje: preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.