Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ i Odluke  Upravnog Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin, KLASA: 601-02/20- 05/02; URBROJ: 2198/11-08-02-20-1  od 27. siječnja 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Morska vila „ Nin raspisuje 


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)                                                                                         
Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin


Uvjeti:  za ravnatelja dječjeg vrtića, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
može biti imenovana osoba koja:
- Ispunjava uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtići
- Ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na  četiri godine.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:

 1.  životopis  s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan                                                                                                                                       
2.   dokaz o stečenoj stručnoj spremi /traženoj razini obrazovanja                                                                                                                                
3.   dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice
4.   potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32.                
Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja ispita odgajatelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br.133/97, 4/98)                                                                                                                                              
5. Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja:  ( elektronički zapis, odnosno
   potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko
   osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja                                                                                                                                                  
6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona
    o predškolskom odgoju i obrazovanju  - ne stariji od 30 dana i to:
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela navedenih u čl. 25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

 U skladu s a Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe  koje mogu ostvariti pravo prednosti  prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja  .http://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/User
                                                   
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u  zakonskom roku.
            
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama u omotnici s naznakom „za  natječaj – ravnatelj“ poštom na adresu: Dječji vrtić „Morska vila“ Nin , Ulica dr. Franje Tuđmana 5,  23232 Nin.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Morska vila Nin i u Narodnim novinama.
                                                                                                                                                       .